50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Kredyt indeksowany i kredyt denominowany to dwa rodzaje kredytów, których zaciągnięcie spowodowało wiele problemów po stronie Frankowiczów. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, na czym polegają w praktyce oraz czym się od siebie różnią.

Kwestia ta ma bowiem zasadnicze znaczenie w przypadku osób, które zamierzają skierować swoje sprawy frankowe na drogę sądową. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, czy denominowanym, w postępowaniu należy m.in. obrać odmienną strategię procesową, czy formułować żądania w trakcie procesu. Właściwe określenie rodzaju kredytu frankowego jaki zaciągnęliśmy, będzie zatem kluczowe dla rozpoczęcia walki z bankiem.

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym postaramy się udzielić jak najprostszych odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czym charakteryzuje się kredyt denominowany?
  • Na czym polega kredyt waloryzacyjny, zwany także indeksowanym?
  • Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami kredytów?

Kredyt denominowany

W przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego:

  • kwotę kapitału (kredytu) określa się w umowie w walucie obcej, np. franku szwajcarskim (CHF),
  • bank faktycznie wypłaca kredytobiorcy kwotę w złotych polskich, według kursu z dnia uruchomienia kredytu,
  • harmonogram spłat rat kapitałowo-odsetkowych ustala się w walucie obcej,
  • spłata kredytu następuje w złotych polskich, po kursie sprzedaży ustalanym przez bank.

Mechanizm kredytu denominowanego bardzo często wiązał się dla kredytobiorców z wieloma trudnościami. Między innymi z tym, że w chwili zawierania umowy nie byli pewni dokładnej wysokości kredytu, wyrażonej w złotych. Co więcej, z uwagi na wahania kursowe, byli oni obarczeni ryzykiem, że nie otrzymają konkretnej kwoty, o którą wnioskowali.

W przypadku kredytu denominowanego kredytobiorca może co do zasady dochodzić ustalenia nieważności umowy. Podstawą żądania najczęściej jest sam fakt, iż inna kwota i waluta kredytu została określona w umowie, a inna kwota i waluta zostały wypłacone. W wypadku uznania za niedozwolone postanowienia umowy dotyczące przeliczenia kwoty wyrażonej w CHF na złote polskie, brak jest podstaw do dokonania takich przeliczeń. Tym samym brak jest możliwości prawidłowego wykonania umowy kredytu denominowanego bez określenia, według jakiego kursu waluty winno nastąpić przeliczenie kwoty zobowiązania.

Kredyt indeksowany (waloryzowany)

W przypadku kredytu waloryzowanego (nazywanego również kredytem indeksowanym), kwota kapitału (kredytu) jest wyrażana oraz faktycznie wypłacana w złotych polskich. Dopiero po wypłacie kwota przeliczona jest w księgach bankowych i w harmonogramie spłat na walutę waloryzacji, np. frank szwajcarski (CHF). Jeżeli w umowie kredytowej zawarto klauzule waloryzacyjne o charakterze niedozwolonym (niedozwolone postanowienia umowne), konsumenci mogą występować z różnymi roszczeniami.

Przeczytaj także: Klauzule abuzywne w umowach frankowych.

Przy kredycie indeksowanym Frankowicze mają dwie dostępne możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Mogą oni zażądać:

  • tzw. odfrankowienia – które jest możliwe wtedy, gdy klauzule waloryzacyjne były skonstruowanie niezgodnie z prawem. W takiej sytuacji kredytobiorcy mogą dochodzić zapłaty różnicy między tym, co faktycznie zapłacili z tytułu rat a tym, co płaciliby, gdyby kredyt był w złotych polskich oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR,
  • unieważnienia umowy – czyli ustalenia nieważności umowy lub dochodzenia z tytułu nienależnego świadczenia wszystkich zapłaconych należności uiszczonych na podstawie nieważnej umowy kredytu.

Podsumowanie

Różnice pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym nie są duże. Z tego też względu dla wielu osób mogą one być niemal niezauważalne. W końcu zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku kwotę kredytu wypłaca się w polskich złotych. Podobnie jest w przypadku spłaty kredytu. Odbywa się ona również w polskiej walucie.

Zasadnicza różnica sprowadza się jednak do tego, w jakiej walucie wyraża się kwotę zobowiązania i w jakiej walucie następuje jej wypłata. W przypadku kredytu indeksowanego kwotę kredytu określa się oraz wypłaca w walucie polskiej. Natomiast w momencie zaciągnięcia kredytu denominowanego kwotę kapitału określa się w walucie obcej. Bank natomiast faktycznie wypłaca klientowi kwotę w złotych polskich.

Osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy i chcą skierować swoją sprawę do sądu, serdecznie zachęcamy do lektury serii wpisów poświęconych tematyce tego, jak przygotować się do walki z bankiem. Pierwszy artykuł znajduje się pod poniższym linkiem: Przygotowanie do sprawy frankowej – jakie dokumenty zgromadzić?

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook