50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Główny zakres świadczonych usług:

KREDYTY „FRANKOWE”
POLISOLOKATY
PRAWO CYWILNE
PRAWO SPADKOWE
KARNE I KARNOSKARBOWE
OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
KREDYTY „FRANKOWE”

Pomoc konsumentom w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów zawartych z bankami i innymi podmiotami finansowymi, w tym w szczególności:

 • analiza umów bankowych pod kątem klauzul abuzywnych (w tym: ODFRANKOWANIE, UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO, tzw. STARY PORTFEL);
 • reprezentacja pozasądowa, jak i w postępowaniach sądowych w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi;
 • pomoc w wyliczeniu roszczenia – nienależnego świadczenia;
 • reprezentacja konsumentów w sprawach roszczeń wynikających m.in. z klauzul waloryzacyjnych/indeksacyjnych/denominowanych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, tzw. starego portfela (zmiana oprocentowania jednostronną decyzją banku);
 • ochrona konsumentów w sporach związanych z wypowiedzeniem umów kredytowych przez banki.
POLISOLOKATY

Pomoc konsumentom w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów zawartych z podmiotami finansowymi i ubezpieczycielami, w tym w szczególności:

 

 • analiza umów lokat z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (lokat inwestycyjnych) pod kątem klauzul abuzywnych;
 • analiza lokat strukturyzowanych pod kątem klauzul abuzywnych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależnie pobranych opłat (opłata likwidacyjna);
 • dochodzenie roszczeń z tytułu stwierdzenia nieważności umowy tzw. umów strukturyzowanych (głównie PARETO).
PRAWO CYWILNE

Prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw:

 • sprawy z zakresu zobowiązań (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa leasingu);
 • odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • wypadki komunikacyjne;
 • sprawy o zapłatę;
  reprezentacja w sporach związanych z własnością, podziałem i zarządem nieruchomościami;
 • zasiedzenie;
 • odwołanie darowizny;
 • eksmisje;
 • stwierdzenie nieważności umowy;
 • analiza stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja w sprawach związanych z najmem, dzierżawą, użyczeniem oraz ustanowieniem służebności na nieruchomości;
 • reprezentacja w sprawach związanych z podziałem, przekształceniem i zniesieniem współwłasności nieruchomości;
 • pomoc w sprawach rodzinnych, małżeńskich i rodzicielskich.
PRAWO SPADKOWE

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego, w tym:

 

 • stwierdzenie nabycie spadku;
 • odrzucenia spadku, w tym w imieniu małoletniego;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • zgłaszanie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego.

PRAWO KARNE I KARNOSKARBOWE

Ochrona praw stron w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, w tym m.in:

 

 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami na każdym etapie postępowania;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym;
 • obrona oskarżonych o przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
 • obrona obwinionych o wykroczenia.
OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek kapitałowych oraz fundacji, w tym m.in:

 

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami gospodarczymi;
  przygotowanie umów w obrocie gospodarczym;
 • analiza umów handlowych;
 • przygotowywania statutów, umów i innych dokumentów niezbędnych do utworzenia podmiotu gospodarczego lub fundacji;
 • rejestracja nowych podmiotów gospodarczych w KRS, w sposób tradycyjny oraz elektroniczny;
 • zgłaszanie zmian w KRS;
  przygotowywania uchwał organów podmiotów gospodarczych;
  przekształcenia podmiotowe podmiotów gospodarczych;
 • wdrożenie przepisów RODO w podmiotach gospodarczych;
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, administracyjnych i w postępowaniach egzekucyjnych;
 • reprezentacja pozasądowa, jak i przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z windykacją należności;
 • czynności związane z likwidacją podmiotu gospodarczego.

Facebook