50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, kiedy wstrzymanie spłaty kredytu frankowego jest możliwe. Odpowiemy też na pytanie, jakie kroki powinniście Państwo podjąć, aby uchronić się od konieczności spłaty niekorzystnie wysokich rat kredytu. Już teraz warto nadmienić, że można to zrobić na przykład wtedy, gdy zdecydujemy się wytoczyć powództwo przeciwko bankowi przed sądem. O czym wówczas pamiętać i jaki wniosek należy złożyć, aby na czas procesu wyłączyć nasz obowiązek regulowania kolejnych rat kredytu?

Odpowiadamy poniżej.

Zapraszamy do lektury!

Czy można uwolnić się od obowiązku spłaty kredytu frankowego?

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany do waluty obcej (np. CHF) mają możliwość złożenia do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia wraz z wniesieniem pozwu. Sądy udzielają zabezpieczeń w przypadku kredytów ze spłaconym kapitałem.

Zanim jednak przejdziemy do merytorycznej części niniejszego artykułu, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, dlaczego w ostatnim czasie temat ten ponownie stał się popularny.

Dlaczego kredyty frankowe są niekorzystne dla kredytobiorców?

Kredyty frankowe okazały się problematycznymi zobowiązaniami dla kredytobiorców. Wszystko za sprawą postanowień niedozwolonych, które zamieszczano w umowach kredytowych. Przeważnie dotyczą one uzależnienia rat kredytu od indywidualnej tabeli kursowej prowadzonej przez bank. W praktyce wiąże się to z tym, że wysokość każdej raty może się diametralnie zmienić.

Niedawno kurs franka szwajcarskiego bardzo mocno wzrósł, co wpływa na wysokość rat kredytów frankowych. W konsekwencji wiele Frankowiczów zastanawia się, w jaki sposób zawiesić spłatę kredytu, aby nie doprowadzić do własnego bankructwa. Sposobem na chwilowe uwolnienie się od obowiązku spłaty rat kredytu okazuje się być wszczęcie postępowania przed sądem oraz złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Wówczas sąd – na ww. wniosek kredytobiorcy – może zawiesić spłatę kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia – w jakim momencie należy go złożyć?

Wnosząc do sądu pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego (indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej) można żądać zabezpieczenia niniejszego roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo–odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych umową kredytową na czas trwania postępowania. Dobrą praktyką jest równoczesne zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej. W ten sposób możemy w pełni zabezpieczyć się przed wszelkimi potencjalnymi (a równocześnie negatywnymi) konsekwencjami wytoczenia powództwa przed sąd.

Jeśli nie wiedzą Państwo, czego należy żądać od banku, wnosząc pozew do sądu – polecamy w pierwszej kolejności lekturę tego artykułu: Nieważność kredytu frankowego a odfrankowienie

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia oraz jak go uzasadnić?

Jak wspomnieliśmy powyżej, wniosek o zabezpieczenie roszczenia składamy zazwyczaj wraz z pozwem – czyli w sądzie właściwym dla naszej sprawy. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, do jakiego sądu skierować swoje powództwo, polecamy ten artykuł: Do jakiego sądu skierować pozew w sprawie frankowej?

Warto nadmienić, że możliwe jest także złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem procesu lub w toku toczącego się już postępowania sądowego.

We wniosku o zabezpieczenie roszczenia przede wszystkim należy uprawdopodobnić jego istnienie (roszczenia) oraz interes prawny w udzieleniu takiego zabezpieczenia. Jest to możliwe na podstawie art. 7301 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co to właściwie oznacza z praktycznego punktu widzenia?

Jak uprawdopodobnić roszczenie? Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego

Uprawdopodobnienie roszczenia to nic innego, jak wykazanie, że istnieje prawdopodobieństwo, że nasze powództwo zostanie uwzględnione przez sąd. W przypadku spraw frankowych zazwyczaj wystarczy wykazać, że umowa kredytowa zawiera postanowienia niedozwolone.

Uwaga!

Jeśli zastanawiacie się Państwo, czy w Waszej umowie o kredyt frankowy znajdują się niedozwolone postanowienia umowne, można to łatwo zweryfikować. Wykorzystać do tego można dwa rejestry klauzul abuzywnych. Jeden z nich stworzył Rzecznik Finansowy, a drugi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Co z interesem prawnym przy udzieleniu zabezpieczenia roszczenia?

Interes prawny występuje natomiast wtedy, gdy brak udzielenia zabezpieczenia roszczenia uniemożliwi bądź poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia czy też w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. Argumentem, który wówczas przemawia na korzyść Frankowiczów jest fakt, iż umowa kredytowa wygenerowała długoterminowy i niekorzystny stosunek prawny, który nie został dotychczas wykonany.

W jakim sądzie mamy największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku – a tym samym wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas trwania postępowania?

Najwięcej postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców frankowych wydaje Wydział Frankowy (XXVIII Wydział Cywilny) działający przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sędziowie tego specjalnego wydziału oficjalnie ogłosili, że będą uwzględniać wnioski o wstrzymanie spłaty rat w sytuacji, gdy Frankowicz oddał już bankowi kwotę pożyczonego kapitału.

Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego – kiedy jest możliwe? Podsumowanie

Bazując na naszej praktyce oraz doświadczeniu, możemy powiedzieć, że sądy stosunkowo często wydają postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Dlatego – zwłaszcza teraz – warto zdecydować się na złożenie stosownego wniosku w celu wstrzymania spłaty rat kredytu frankowego. Takie działanie może znacznie odciążyć nasz portfel – przynajmniej na czas trwania postępowania.

Inną zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie podlega opłacie. Jeżeli natomiast wniesiemy go przed złożeniem pozwu lub na dalszym etapie postępowania, konieczna będzie opłata w wysokości 100 zł.

Przeczytaj także: Czy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego?

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook