50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Kredyt to zobowiązanie, które zaciągane jest najczęściej na 20-30 lat. To naprawdę długi okres, w czasie którego może wydarzyć się bardzo wiele nieprzewidzianych sytuacji. Do takich zaliczyć można także upadłość banku, który kredytu udzielił. Wydarzenie takie, pomimo że jest stosunkowo mało prawdopodobne, to jednak pozostaje możliwe. Jak wygląda sytuacja kredytobiorcy w przypadku upadłości banku? Odpowiedź na to pytanie odnajdą Państwo w niniejszym artykule.

Upadłość banku – kiedy może do niej dojść? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do upadłości banku dojść może wyłącznie, gdy:

  • Bank utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tak więc między innymi, gdy nie jest w stanie dokonywać wypłat środków z prowadzonych rachunków bankowych;
  • Pod koniec danego okresu sprawozdawczego aktywa banku są niewystarczające do zaspokojenia bieżących zobowiązań.

Wystąpienie powyżej opisanych problemów finansowych po stronie banku nie przesądza jednak jeszcze o jego upadłości. Możliwe jest bowiem także przejęcie banku z problemami finansowymi przez inny bank. Taki, który w danym momencie znajduje się w lepszej sytuacji.

Wniosek o ogłoszenie upadłości banku zgłosić może przy tym wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny. KNF jako jedyny może natomiast wydać decyzję o zawieszeniu działalności konkretnego banku lub jego przejęciu przez inny bank.

Sytuacja kredytobiorcy w przypadku upadłości banku – czy wciąż trzeba spłacać kredyt?

Ogłoszenie upadłości banku nie oznacza, że kredytobiorcy z dnia na dzień mogą przestać spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty! Nawet jeżeli bank przestanie istnieć, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne raty kredytu wciąż muszą być uiszczane w terminie na rachunek wynikający z umowy kredytowej.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której kredyt dopiero co został przyznany, ale bank nie zdążył go wypłacić. Brak otrzymania środków wynikających z zawartej umowy powoduje bowiem jej rozwiązanie z dniem, w którym bank ogłosił upadłość.

Poza tym wyjątkowym przypadkiem zawarta umowa kredytowa pozostaje jednak w mocy.

Jeżeli kredytobiorca, oprócz kredytu w banku, którego upadłość ogłoszono, miał przy tym zdeponowane w nim jakiekolwiek środki, to ich wypłatę, aż do kwoty 100 000 euro, gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Upadek banku a kredyt frankowy

W kontekście upadłości banku koniecznie wspomnieć należy także o sytuacji Frankowiczów.

Kredytobiorcy, którzy kwestionują swoją umowę kredytową (w tym także Frankowicze) po ogłoszeniu przez bank upadłości, powinni więc zgłosić swoją wierzytelność ustanowionemu syndykowi masy upadłości w trybie z art. 236 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Co ważne, dokonanie takiego zgłoszenia konieczne jest również wtedy, gdy w stosunku do banku został już wcześniej złożony pozew.

Ruch ten pozwoli bowiem stać się uczestnikiem postępowania upadłościowego, a co za tym idzie: mieć nadzieję na zaspokojenie przynajmniej części swoich wierzytelności. 

Orzecznictwo jest natomiast rozbieżne w zakresie roszczenia o ustalenie, że umowa jest nieważna. Są bowiem sądy, które odrzucają takie pozwy – wskazując, iż nie można toczyć takiego sporu, gdyż dotyczy on masy upadłościowej. Jednak są i sądy, które uznają, że w tym zakresie sprawa może się toczyć – jednak tylko z udziałem syndyka. Przykładowo, niedawno otrzymaliśmy zabezpieczenie przez wstrzymanie spłaty rat w sprawie Getin Noble Bank SA – tym samym sąd musiał uznać, iż postępowanie w sprawie uznania umowy za nieważną może się toczyć.

Podsumowanie: Sytuacja kredytobiorcy w przypadku upadłości banku

Umowa kredytowa zawarta z bankiem, którego upadłość ogłoszono, pozostaje w mocy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje z kolei wypłatę zdeponowanych środków (aż do kwoty 100 000 euro).

Wierzytelności względem banku w stanie upadłości (w tym także wynikające z kwestionowanych umów kredytowych – również frankowych) powinny być natomiast zgłoszone syndykowi masy upadłościowej.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawie zaciągniętego kredytu frankowego (również w bankach, których upadłość ogłoszono), służymy pomocą. Skontaktować można się z nami zarówno mailowo (sekretariat@mradwokaci.pl), jak i telefonicznie (+48 576 215 772).

Zapraszamy także do lektury innych tekstów na naszym blogu (w tym w szczególności najnowszego artykułu pt.: „Mediacja w sprawie frankowej – jak wygląda?”).

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook