50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

W dniu 6 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Ca 3095/18) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 11.07.2018 r. w sprawie o sygn. akt VI C 1067/17. Sąd Rejonowy uznał roszczenie naszego Klienta i zasądził od mBank S.A. kwotę ponad 60 tyś. zł nienależnego świadczenia z tytułu uznania za abuzywne klauzul waloryzacyjnych w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizyczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2007 r..

Sąd Rejonowy ocenił, iż umowa jest ważna, jednak uznał, iż postanowienia zarówno umowy z 2007 r., jak i regulaminu obowiązującego na dzień zawarcia umowy, dotyczące tzw. klauzul waloryzacyjnych określających sposób przeliczenia w oparciu o tabela bankowe (§ 10 ust. 4 Umowy i § 23 ust. 2 i 3 Regulaminu w pierwotnym kształcie z chwili zawarcia Umowy), stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385¹ § 1 -3 k.c. W ocenie Sądu I instancji oparcie waloryzacji o tabelę bankową, a tym samym przeliczenie zobowiązania konsumenta na podstawie tej tabeli stanowi o nierównym traktowaniu Stron, sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażącym naruszeniu interesów Konsumenta. Z uzasadnienia wynika, iż w ocenie Sądu Rejonowego  świadczenia pobrane przez mBank S.A. w odpowiednim zakresie w oparciu o te zapisy stanowią świadczenia w tej części nienależne w rozumieniu art. 410 § 2 k.c.  Ostatecznie nienależne świadczenie zaś podlega zwrotowi – art. 405 w zw. z art. 410 k.c.  

              Wyrok jest prawomocny.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook