50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Kredyt denominowany, a kredyt waloryzowany

Choć rozróżnienie między kredytem denominowanym, a kredytem waloryzowanym (zwanym także indeksowanym), wobec wielu publikacji dotyczących tej tematyki wydaje się proste, to jak pokazuje praktyka nawet niektórzy sędziowie (na szczęście nieliczni) nie widzą różnicy między tymi rodzajami umów kredytu hipotecznego. A jest to różnica na tyle istotna, że w wypadku abuzywności klauzul waloryzacyjnych, możemy mówić o różnych roszczeniach konsumentów.

Warto przyjrzeć się podstawowym definicjom wyżej wspomnianych kredytów:

Kredyt denominowany – w umowie kwota kapitału (kredytu) określona jest w walucie obcej np. CHF, natomiast faktycznie bank wypłacił klientowi kwotę w złotych polskich i klient spłaca raty w złotówkach

Kredyt waloryzowany (indeksowany) – kwota kapitału (kredytu) wyrażona w złotych polskich i faktycznie wypłacona w złotych polskich, a po wypłacie wypłacona kwota przeliczona w księgach bankowych i w harmonogramie spłat walutę waloryzacji np. CHF.

W zależności od rodzaju kredytu możemy jako konsumenci, wobec abuzywności klauzul waloryzacyjnych, występować z różnymi roszczeniami.

Przy kredycie denominowanym co do zasady możemy dochodzić ustalenia nieważności umowy. Inna kwota i waluta kredytu została określona w umowie, a inna kwota i inna waluta zostały wypłacone. W wypadku uznania za abuzywne zapisów stanowiących podstawę przeliczenia kwoty wyrażonej w CHF na złote polskie, brak jest podstaw do dokonania takich przeliczeń. Tym samym brak jest możliwości prawidłowego wykonania umowy kredytu denominowanego bez określenia wg jakiego kursu waluty winno nastąpić przeliczenie kwoty zobowiązania.

Przy kredycie waloryzowanym – są dwie możliwości:

  • tzw. odfrankowanie – wobec abuzywności klauzul waloryzacyjnych, nie wiążą one konsumentów z mocy prawa i to od dnia zawarcia umowy. Tym samym kwota wypłaconego kredytu nie mogła być przeliczona na CHF, a spłacane raty ze złotych polskich na CHF. Klienci mogą dochodzić zapłaty różnicy między tym co faktycznie zapłacili z tytułu rat, a tym co płaciliby gdyby kredyt był w złotych polskich oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR, a na przyszłość o ustalenia, że zapisy abuzywne są bezskuteczne w stosunku do konsumentów;
  • unieważnienia umowy – ustalenie nieważności umowy lub dochodzenie z tytułu nienależnego świadczenia zapłaconych wszystkich należności uiszczonych na podstawie nieważnej umowy kredytu.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook